Tính giá cổ phiếu ngày giao dịch không hưởng quyền

Cách tính giá cổ phiếu ngày giao dịch không hưởng quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành thêm và chia cổ tức bằng tiền

Giá hiện tại (P)
Giá cổ phiếu phát hành thêm (Pα)
Tỷ lệ cổ phiếu phát hành thêm (α)
Tỷ lệ chia cổ phiếu hưởng (cổ tức bằng cổ phiếu) (β)
Cổ tức bằng tiền (C)
Giá ngày GDKHQ (P') 0
Kết quả

Lưu ý: Nếu không có quyền loại nào thì để mặc định là 0, ví dụ không chia cổ tức bằng tiền để 0