Tỷ giá ngoại tệ USD <50

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
LIEN VIET POST 23,080.000 - - -