Tỷ giá ngoại tệ IDR

Đơng vị:đồng
Ngân hàng Mua Tiền mặt Mua Chuyển khoản Bán Tiền mặt Bán Chuyển khoản
ACB - - - 1.670
VIB - 156.000 163.000 -