Lãi suất gửi tiết kiệm Bảo Việt

Cập nhật lãi suất huy động ngân hàng TMCP Bảo Việt hôm nay - Lãi suất tiết kiệm, lãi suất tiền gửi cao nhất kỳ hạn 3-6-9-12 tháng tại ngân hàng BAO VIET BANK.

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi tại Quầy

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0,80% - - -
7 ngày 0,80% - - -
14 ngày 0,80% - - -
21 ngày 0,80% - - -
1 tháng 5,65% - - 5,62%
2 tháng 5,65% - 5,63% 5,59%
3 tháng 5,90% - 5,87% 5,81%
4 tháng 5,75% - 5,70% 5,64%
5 tháng 5,75% - 5,69% 5,61%
6 tháng 8,80% 8,70% 8,64% 8,43%
7 tháng 8,85% - 8,66% 8,42%
8 tháng 8,85% - 8,63% 8,36%
9 tháng 9,00% 8,80% 8,74% 8,43%
10 tháng 9,00% - 8,71% 8,38%
11 tháng 9,00% - 8,68% 8,32%
12 tháng 9,40% 9,21% 9,14% 8,59%
13 tháng 9,40% - 9,10% 8,53%
15 tháng 9,00% 8,71% 8,65% 8,09%
18 tháng 9,00% 8,61% 8,55% 7,93%
24 tháng 8,80% 8,30% 8,24% 7,48%
36 tháng 8,30% 7,58% 7,53% 6,64%

Lãi suất tiền gửi VND dành cho khách hàng cá nhân gửi Trực tuyến (Online)

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng
7 ngày 0,80% - -
14 ngày 0,80% - -
21 ngày 0,80% - -
1 tháng 6,00% - -
2 tháng 6,00% - 5,94%
3 tháng 6,00% - 5,98%
4 tháng 6,00% - 5,97%
5 tháng 6,00% - 5,97%
6 tháng 9,30% 9,25% 9,22%
7 tháng 9,50% - 9,31%
8 tháng 9,40% - 9,31%
9 tháng 9,40% 9,35% 9,30%
10 tháng 9,40% - 9,25%
11 tháng 9,50% - 9,35%
12 tháng 9,50% 9,35% 9,30%
13 tháng 9,50% - 9,35%
15 tháng 9,40% 9,35% 9,32%
18 tháng 9,00% 8,95% 8,92%
24 tháng 9,00% 8,95% 8,92%
36 tháng 8,50% 8,45% 8,42%

Lãi suất tiền gửi USD dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0% - - -
14 ngày 0% - - -
21 ngày 0% - - -
1 tháng 0% - - 0%
2 tháng 0% - 0% 0%
3 tháng 0% - 0% 0%
6 tháng 0% 0% 0% 0%
9 tháng 0% 0% 0% 0%
12 tháng 0% 0% 0% 0%
18 tháng 0% 0% 0% 0%
24 tháng 0% 0% 0% 0%

Lãi suất tiền gửi EUR dành cho khách hàng cá nhân

Kỳ hạn Lãi suất: %/năm
Cuối Kỳ Hàng Quý Hàng Tháng Lãi trả trước
Không kỳ hạn 0% - - -
1 tháng 0% - - 0%
2 tháng 0% - 0% 0%
3 tháng 0% 0% 0% 0%
6 tháng 0% 0% 0% 0%
9 tháng 0% 0% 0% 0%
12 tháng 0% 0% 0% 0%
24 tháng 0% 0% 0% 0%
36 tháng 0% 0% 0% 0%