Chứng khoán Tân Việt (TVSI) bị xử phạt 745 triệu đồng với nhiều vi phạm khi phát hành, tư vấn và đầu tư trái phiếu doanh nghiệp

18:11 | 13/01/2023
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có quyết định xử phạt Chứng khoán Tân Việt tổng số tiền 745 triệu đồng với nhiều vi phạm liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp.

Thứ nhất, Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt 300 triệu đồng vì không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ. Cụ thể, Chứng khoán Tân Việt chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

Thứ hai, Chứng khoán Tân Việt bị phạt tiền 100 triệu đồng vì thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

Thứ ba, Tân Việt bị phạt tiền 125 triệu đồng do không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Thông tin từ UBCKNN, CTCP Chứng khoán Tân Việt không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 01 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Thứ tư, công ty bị phạt tiền 70 triệu đồng vì báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật. Theo đó, Chứng khoán Tân Việt báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký, gồm: Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý IV/2021.

Cuối cùng, Chứng khoán Tân Việt bị phạt tiền 150 triệu đồng vì vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán. UBCKNN cho biết, Trong giai đoạn từ 01/01/2022 đến 30/8/2022 có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt vượt quá 70% vốn chủ sở hữu của công ty.

Theo Dòng vốn

Link bài gốc

https://dongvon.doanhnhanvn.vn/chung-khoan-tan-viet-tvsi-bi-xu-phat-745-trieu-dong-voi-nhieu-vi-pham-khi-phat-hanh-tu-van-va-dau-tu-trai-phieu-doanh-nghiep-422023113181325796.htm

Tin hàng hoá hôm nay

Cùng chuyên mục

Miễn phí giao dịch cổ phiếu