Giá hàng hoá giao ngay ngày 11-08-2022

Hàng hoá Giá hàng ngày %
6.510,00
0%
7.963,60
-0.19%
2.443,75
1.3%
2.400,00
0%
1.021,25
0%
LPG
5.556,00
0%
8.614,40
0%
7.220,00
0%
DME
3.870,00
0%
4.397,00
0.69%
2.305,00
0%
8.466,67
0%
2.322,00
0.43%
293.666,66
0.69%
DAP
4.425,00
0%

Giá hàng hoá tương lai ngày 12-08-2022

Hàng hoá Giá hàng ngày %
3.350,00
3.52%
2.451,00
1.36%
2.944,50
1.34%
850,20
-0.96%
LPG
5.238,00
3.25%
4.248,00
1.53%
2.169,00
1.76%
2.296,00
2.45%
8.502,00
0.32%
4.139,00
0.9%
2.375,00
1.32%
PVC
6.654,00
-0.52%
7.829,00
-0.25%
13.025,00
0.66%
PP
7.916,00
0.05%